Bảo vệ mục tiêu cố định

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

I- MỤC TIÊU BẢO VỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM:

Thay đổi tùy theo đặc trưng riêng của mỗi