Bảo vệ yếu nhân

BẢO VỆ YẾU NHÂN

I. MỤC ĐÍCH:

– Đảm bảo tuyệt đối cho con người và tài sản ở